14:55
16/04/2019
Έξοδα κηδείας για τους ανασφάλιστους υπερήλικες

Με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πληρωμής των εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 13737/304 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1230/11.04.2019
Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αποφασίζει:
Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
Για την καταβολή των εξόδων κηδείας, σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982 όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012, απαιτείται σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που επιμελήθηκε της κηδείας.
Στην ως άνω αίτηση δηλώνει ότι επιμελήθηκε της κηδείας και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον αιτούντα μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Χορήγησης Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ ή στο Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 4520/2018 (Α 30).
Η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται να γίνεται και ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που υποβάλλονται στα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας του αιτούντα, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως για την έκδοση της πράξης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερήλικων του ν. 1296/1982 όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012 για όσους υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, είναι τα ακόλουθα:

α) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.
β) Απόδειξη λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών, πρωτότυπη και εξοφλημένη, με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω απόδειξη του γραφείου τελετών τα έξοδα μεταφοράς της σωρού για ταφή/καύση, σε άλλη Δημοτική Ενότητα ή προς και από το εξωτερικό, απαιτείται ξεχωριστή απόδειξη λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών, πρωτότυπη και εξοφλημένη. Στην περίπτωση που η απόδειξη λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών του γραφείου ή / και η απόδειξη λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών για τα έξοδα μεταφοράς της σωρού φέρουν την ένδειξη “επί πιστώσει” θα πρέπει να επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις.
γ) Στην εξαιρετική περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν από εργολάβο κηδειών, αλλά από άλλο πρόσωπο, μη επιτηδευματία, όπως ενδεικτικά μπορεί να συμβαίνει σε ακριτικά νησιά, απαιτείται:
i) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν ανέλαβε την κηδεία γραφείο τελετών.
ii) Υποβολή όλων των σχετικών πρωτότυπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικά με την κηδεία και τη μεταφορά της σωρού.
δ) Βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειμένου να ακυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή σε περίπτωση απώλειας του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του επιμεληθέντος της κηδείας δικαιούχου.
ε) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός -IBAN- και τα στοιχεία του δικαιούχου, εφόσον η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δεν υποβάλλεται στα Κέντρα Κοινότητας ή ηλεκτρονικά.
στ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του δικαιούχου, εφόσον η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δεν υποβάλλεται στα Κέντρα Κοινότητας ή ηλεκτρονικά.
2. Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κατά την τελετή κηδείας ταφής δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Φ15/8/4588/ 18-2-2016 (Β ́ 656) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την καταβολή των εξόδων κηδείας χωρίς την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα προσκομίσει εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής του σχετικού εγγράφου αναζήτησης αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, σε διαφορετική δε περίπτωση αυτά δεν καταβάλλονται.
4. Σε περίπτωση που η ταφή ή η καύση πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό καταβάλλεται η δαπάνη, εφόσον τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νομίμως μεταφρασμένα.
5. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός από τα παραστατικά των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών-παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών και των αποδείξεων των επί μέρους εξόδων του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται πρωτότυπα στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει.
6. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων και πληροφοριών για την επαλήθευση τους, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες αρχές, φορείς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α ́ 30).
Επίσης, προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α ́ 44).

Άρθρο 3
Λοιπά θέματα εκκαθάρισης της δαπάνης
1. Στον επιμεληθέντα της κηδείας δικαιούχο καταβάλλεται το ποσό που αναγράφεται στην πρωτότυπη απόδειξη λιανικών συναλλαγών -παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το προβλεπόμενο στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α ́ 30) ανώτατο ποσό, όπως κάθε φορά ισχύει.
Στο ως άνω καταβαλλόμενο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς της σωρού για ταφή καύση σε άλλη Δημοτική Ενότητα ή προς και από το εξωτερικό.
Στην περίπτωση που τα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω απόδειξη απαιτείται ξεχωριστή πρωτότυπη απόδειξη λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών, πρωτότυπη και εξοφλημένη.
2. Τα έξοδα κηδείας δεν καλύπτουν αποβιώσαντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012.
3. Ο δικαιούχος δύναται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης σε τρίτο, υποβάλλοντας σχετική εξουσιοδότηση, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του. Εφόσον εμφανιστεί ως δικαιούχος ο εργολάβος κηδειών, απαιτείται επίσης εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη, του προσώπου που κατ’ εντολή του ανέλαβε την κηδεία και βεβαίωση του επί της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ότι προσφέρθηκαν όλα τα αναγραφόμενα είδη και υπηρεσίες.
4. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται δαπάνη που αφορά σε έξοδα κυλικείου.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα – Διαδικασία Πληρωμής
1. Αρμόδια Όργανα για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή των εξόδων κηδείας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση είναι το Τμήμα Χορήγησης Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ και το Τμήμα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ καθώς και τα Κέντρα Κοινότητας.
2. Αρμόδιο Όργανο για την έκδοση πράξης καταβολής ή μη των εξόδων κηδείας είναι ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας ή ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.
3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ δημιουργεί, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των θανόντων συνταξιούχων, των δικαιούχων πληρωμής και τα δικαιούμενα ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την καταχώρηση των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επεξεργασία και μηχανογραφική εκκαθάριση από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
4. Η μηχανογραφική εκκαθάριση της δαπάνης πρέπει να καλύπτει όλους τους απαραίτητους μηχανογραφικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια της εκκαθάρισης αυτής, η οποία πιστοποιείται με την φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, επί καταστάσεων, στις οποίες αναγράφονται, αναλυτικά οι Αριθμοί Μητρώου των θανόντων συνταξιούχων, τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, τα πληρωτέα ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα ποσά, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ανά δικαιούχο και συγκεντρωτικά, το σύνολο των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, η αμοιβή ΔΙΑΣ και το σύνολο των τυχόν κρατήσεων.
5. Οι εν λόγω καταστάσεις υπογράφονται με φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για εκκαθάριση, έκδοση χρηματικού εντάλματος και εντολής πληρωμής.
6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ καθώς και οι υπάλληλοι των Κέντρων Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4520/2018.
7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών (ΔΙΑΣ), με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.
8. Σε περίπτωση απόρριψης της πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, για οποιοδήποτε λόγο ή απόδοσης μικρότερου του δικαιούμενου ποσού, είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή της δαπάνης και χωρίς τη μεσολάβηση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου που τηρείται στον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 5
Παραγραφή αξίωσης
Η αξίωση για την απόδοση των εξόδων κηδείας παραγράφεται μετά την πάροδο διετίας από τον θάνατο του συνταξιούχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221