ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ & ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ». (HELLENIC UNION OF FUNERAL & ΕMBALMING SERVICES)
**** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Άρθρο 1
Η επαγγελματική Οργάνωση, με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με έδρα το Βόλο, που ιδρύθηκε το έτος 1986 με την υπ’ αριθ. 102/28-5-1986 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε και το Καταστατικό του και μετά ταύτα καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αύξοντα αριθμό 1074.
Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 472/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού, τροποποίηση η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αύξοντα αριθμό 1074/2011.
Περαιτέρω, με την υπ’αριθ. 61/2013 Διάταξη του κ.Ειρηνοδίκη Βόλου εγκρίθηκε η νέα τροποποίηση του καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του Ειρηνοδικείου Βόλου με αύξοντα αριθμό 1074/2013, με κυριότερη την τροποποίηση της επωνυμίας της Ένωσης σε «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ», λόγω της προσχώρησης σε αυτό μελών από τις γεωγραφικές περιοχές των Ιονίων Νήσων, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Δωδεκανήσων.
Ήδη, με την από 7/2/2014 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ένωσης αποφασίσθηκε η εκ νέου τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 παρ. 1 & 7 εδ. β ́, 16 παρ. 1 & 2, 17 παρ. 2, 19 και 31 παρ. 2 & 4 του

2!
ισχύοντος καταστατικού, ενώ τροποποιείται και η επωνυμία αυτού, με συνέπεια η νέα ονομασία της Ένωσης να είναι «ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ & ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» και με την επωνυμία στην αλλοδαπή «HELLENIC UNION OF FUNERAL & ΕMBALMING SERVICES», με τον διακριτικό τίτλο «HUFES». Η τροποποίηση αυτή ουδεμία αλλαγή επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας και τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Ένωσης και δεν αποκλείει οιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή της με την προσχώρηση νέων μελών από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
Άρθρο 2
Σκοπός της Ένωσης είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
2. Ειδικότερα, η Ένωση σκοπούς έχει:
α) την έρευνα και μελέτη των νομικών, επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες κηδειών, συμπεριλαμβανόμενης και της ταρίχευσης. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών, την βελτίωση συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των υπηρεσιών των μελών,
β) την μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ιδιοκτήτες γραφείων τελετών,
γ) την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών,
δ) την κατάρτιση συμφωνιών, που προβλέπουν την αμοιβαία συνδρομή και υποστήριξη των μελών κατά την παροχή των υπηρεσιών κηδειών, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά των νεκρών, που διαβιούσαν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες της χώρας,
ε) την δημοσίευση των κάθε είδους επιστημονικών, τεχνικών ή νομικών ευρημάτων της έρευνας, καθώς και την διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων,

3!
στ) να ενεργεί, ως εκπροσωπούσα αρχή σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία των γενικών συμφερόντων του επαγγέλματος και την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των μεμονωμένων αναδόχων κηδείας, χωρίς να παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία ή που παραβιάζουν την αυτονομία των οργανώσεων των μελών,
ζ) την εκπροσώπηση, στα πλαίσια συμμετοχής σε διεθνείς Οργανισμούς, σε όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα,
η) την κατάρτιση και προώθηση για συμμόρφωση ενός κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος δεν θα περιέχει διατάξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες για την οργάνωση των μελών και
θ) την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας (ΣΕΚ), στα οποία (επαγγέλματα) θα συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τους λειτουργούς κηδειών, και εκείνοι των ταριχευτών.
ΜΕΣΑ
Άρθρο 3
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ένωση:
1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα, που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τα μέλη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές

4!
Επιτροπές και αναγνωρισμένους Οργανισμούς, Εθνικούς και Διεθνείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος, καταβάλλει, αλλά και ενισχύει κάθε προσπάθεια, που συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7. Δημιουργεί ομάδες εργατών (φραγκοφόρους, οδηγούς αυτοκινήτων, ανθοπώλες, ανθοδιακοσμητές, ταριχευτές κ.λ.π.) προς εξυπηρέτηση των μελών της Ένωσης κατά την επιτέλεση της εργασίας του, καθώς επίσης θα μπορεί να δημιουργεί ψυκτικούς θαλάμους διατηρήσεως των νεκρών αν αυτό επιτραπεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
8. Μετέχει οργανικά σε υπερκείμενες επαγγελματικές ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις μιας τοπικού η γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.
9. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ένωσης και εμπλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
10. Οργανώνει, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, που θα έχουν σκοπό την ανάπτυξη και την προάσπιση των συμφερόντων καθώς και την προβολή της Ένωσης.
12. Επιδιώκει με κάθε κατάλληλο μέσο την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, αλλά και κάθε άλλου αρμοδίου Φορέα, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας (ΣΕΚ) με την άμεση εμπλοκή της Ένωσης στην περαιτέρω λειτουργία του.
11. Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών
της Ένωσης.

5!
Άρθρο 4
ΕΔΡΑ
Έδρα της Ένωσης είναι η πόλη του Βόλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΛΗ
Άρθρο 5
Μέλος της Ένωσης αυτού μπορεί να εγγραφεί:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που διατηρεί γραφείο τελετών στην ελληνική περιφέρεια και των περιφερειακών Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειά της και έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.
β) Τα ομόρρυθμα μέλη και οι διαχειριστές ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης Εταιρείας.
γ) Μέλη μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους, εταιρείας ΕΠΕ, εφόσον δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6
1. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης πρέπει να υποβάλλει
Τμήματα ή παραρτήματα της Ένωσης, με απόφαση της γενικής
συνέλευσης, θα μπορούν να λειτουργούν και σε οποιοδήποτε μέρος κριθεί
αναγκαίο, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα μέλη του.
δ) Μέλη της Ένωσης, με απόφαση του Δ.Σ. της, μπορούν να γίνουν λειτουργοί γραφείων τελετών και ταριχευτές, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, ωστόσο, έχουν προσφέρει
ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της Ένωσης.

6!
έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την
περί εγγραφής του βούληση, την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού
και να έχει μία από τις οριζόμενες στο άρθρο 5 προϋποθέσεις.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, η διεύθυνση κατοικίας του και του γραφείου του, ο αριθμός του βιβλιαρίου ασφάλισης του, τα στοιχεία της εταιρείας, εάν λειτουργεί σε εταιρικό καθεστώς και αν ο υποψήφιος είναι μέλος ή εκπρόσωπος της εταιρείας και, τέλος, τον αριθμό κυκλοφορίας της/ων νεκροφόρας/ων, που χρησιμοποιεί
για τις ανάγκες του γραφείου του.
2. Επίσης, την ονομασία της δεύτερης μη ομοιοεπαγγελματικής
οργάνωσης που μπορεί να ανήκει, και την ονομασία της μίας από τις δύο οργανώσεις που επιλέγει σαν Κύρια.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, με δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ότι υπέβαλε δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ, ότι είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ότι έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας του γραφείου του από την αρμόδια Αρχή, μαζί με τον τίτλο κτήσης ή σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο λειτουργεί το γραφείο του και την άδεια κυκλοφορίας της/ων νεκροφόρας/ων της ιδιοκτησίας του, που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του γραφείου του και δήλωση ότι δεν μετέχει σε άλλη επαγγελματική οργάνωση Γραφείων Τελετών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
4. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη της Ένωσης φυσικά πρόσωπα εάν έχουν
καταδικασθεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή σε κάθειρξη, καθώς και σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
απιστία, δόλια χρεοκοπία, πλαστογραφία και κιβδηλεία, ή έχουν πτωχεύσει.

7!
προθεσμία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.
6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο ή από την τελεσιδικία της αποφάσεως που διατάζει, την εγγραφή.
7. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της επιχειρήσεως του και κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
β) Να εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα λοιπά όργανα της Ένωσης καθώς και ως αντιπρόσωπος της Ένωσης στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Ένωση.
γ) Να λαμβάνει γνώση των Πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων, που τον αφορούν και να ενημερώνεται για την πορεία των προβλημάτων του κλάδου.
δ) Να κατέχει ταυτότητα αναγνωρίσεως μέλους, η οποία εκδίδεται από την Ένωση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8
Κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχει στις Γενικές συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ένωσης και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοικήσεως στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

8!
β) Να τηρεί της διατάξεις του καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας των Γραφείων Τελετών και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Ένωσης και να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή της επαγγελματικής του καταστάσεως.
γ) Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ένωσης και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Ένωσης.
δ) Να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας άσκησης του επαγγέλματος του, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, μέχρι να καταρτιστεί και να ισχύσει ο κανονισμός λειτουργίας των Γραφείων Τελετών, ώστε να μην δημιουργούνται σχόλια ή παράπονα σε βάρος του κλάδου που θίγουν την επαγγελματική και κοινωνική υπόληψη του κλάδου, να φέρει μαζί του την ταυτότητα αναγνωρίσεως του μέλους της Ένωσης, την οποία υποχρεούται να υποδεικνύει στα αρμόδια όργανα όταν ζητηθεί.
ε) Να εκπληρώνει τακτικά της οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης.
Άρθρο 9
1. Κάθε μέλος της Ένωσης υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας που διαμορφώθηκαν στον κλάδο, στην άσκηση του επαγγέλματος του, οι οποίοι απορρέουν και από τη φύση της παρεχόμενης από αυτά υπηρεσίας τους στο κοινωνικό σύνολο, ενδεικτικά δε υποχρεούται: α) όταν δύο Γραφεία Τελετών κληθούν ταυτόχρονα για την τέλεση της ίδιας επικήδειας τελετής, αμφότερα οφείλουν να δείξουν προθυμία να αποσυρθούν και να αφήσουν στην οικογένεια του νεκρού την επιλογή του γραφείου,
β) όταν κληθεί ένα γραφείο να παράσχει τις υπηρεσίες του λόγω αιφνίδιου θανάτου - ατυχήματος, λόγω κωλύματος του γραφείου τελετών της επιλογής της οικογένειας, οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αν δε στη συνέχεια αρθεί το κώλυμα του οικογενειακού γραφείου τελετών και εκδηλώσουν της επιθυμία, οι συγγενείς για την υπ’ αυτού τέλεση, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί, αφού αποζημιωθεί για τις μέχρι τότε προσφερθείς υπηρεσίες

9!
του,
γ) όταν ένα γραφείο τελετών αναλάβει την διεκπεραίωση μιας τελετής και απαιτηθεί ανάγκη συνοδείας της σωρού σε μακρινό τόπο και μετά από επιθυμία των συγγενών αναλάβει την τέλεση της κηδείας τοπικό γραφείο τελετών τότε κάθε πράξη ή ενέργεια που τυχόν θα κάνει μεταγενέστερα θα θεωρείται ως βοήθεια προς το γραφείο αυτό,
δ) να τηρεί το απόρρητο, για όσα πληροφορείται κατά την άσκηση της παρεχόμενης υπηρεσίας του,
ε) απαγορεύεται η εντυπωσιακή διαφήμιση με προσβλητικές ή αναξιοπρεπείς λέξεις ή παραστάσεις,
στ) απαγορεύεται ή άγρα πελατών με χρησιμοποίηση προσώπου και παροχή αμοιβής σε πρόσωπα που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες ώστε να επιδιώκει παραγγελίες κηδειών από πρόσωπα συνδεόμενα με υπηρεσιακή εξάρτιση με νοσοκομεία, κλινικές ιδρύματα κ.λ.π.,
ζ) η παροχή της υπηρεσία του γραφείου προς την οικογένεια του νεκρού θα πρέπει να είναι άψογη και χωρίς αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.
2. Η παράβαση τω παραπάνω κανόνων, ενδεικτικά απαριθμούμενων, αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και επιβάλλονται στον παραβάτη οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23.
ΑΠΟΒΟΛΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 10
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους που:
α. έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, όπως λ.χ. τυγχάνει η διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση.
β. συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από 6 μήνες την υποχρεωτική

!10
συνδρομή του προς η Ένωση.
δ. καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712/87 και
ε. αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5), τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοση της γενικής συνέλευσης μελών της Ένωσης. Τα αποτελέσματα της αποβολής, επέρχονται από της εγκρίσεως από την γενική συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η γενική συνέλευση πριν αποφασίσουν καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες.
5. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Ν. 1712/87.
6. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ένωση μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησης του.
7. Η αποβολή ή αποχώρηση του μέλους συνεπάγεται και την απώλεια της θέσης που ενδεχομένως κατείχε σε Όργανα της Ένωσης ή δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 11
Όργανα της Ένωσης είναι:
Η γενική συνέλευση των μελών.


!11
• • • •
Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο, Η εφορευτική επιτροπή, Η εξελεγκτική επιτροπή, Το Πειθαρχικό συμβούλιο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Την γενική συνέλευση της Ένωσης αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του.
2. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα η γενική συνέλευση:
Α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική επιτροπή, την εφορευτική επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει η Ένωση και ελέγχει την δράση αυτών,
Β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικό Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς,
Γ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης,
Δ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται στο ποσό των *20* ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμεται δε ση Ένωση και τις υπερκείμενες Οργανώσεις, όπως το άρθρο 3 παρ. 7 του Νόμου 1712/87 ορίζει,
Ε) αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις των μελών, από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους

!12
όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών, Στ) αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ένωσης, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων της Ένωσης. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων στη γενική συνέλευση,
Η) αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού,
Θ) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης,
I) αποφασίζει για την διάλυση της Ένωσης τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 13
1. Η γενική συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα του και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.
2. Έκτακτα, η γενική συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση του μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) , των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.
Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:
Α) Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της γενικής συνέλευσης. Β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.
3. Για να ληφθεί απόφαση στη Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

!13
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, η γενική συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
́Αρθρο 14
1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της Ένωσης, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Μέλος της Ένωσης το οποίο θα είναι ταμειακά εντάξει θα μπορεί να ψηφίζει και με εξουσιοδότηση.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α) σε εκλογές ανάδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στη Τριτοβάθμια Οργάνωση,
β) σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής, γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση,
δ) σε προσωπικά ζητήματα,

!14
ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
5. Στη γενική συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος, ο μόνιμος αναπληρωτής. Πρώτο θέμα της γενικής συνέλευσης είναι η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και του ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.
6. Κατά κανόνα στις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση τρίτα πρόσωπα.
7. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.
8. Για τις συζητήσεις στη γενική συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά τη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη γενική συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης.
ΕΚΛΟΓΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 15
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη, που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τρία (3) χρόνια.
Τα εκλόγιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής: Πρόεδρος,
Α ́ Αντιπρόεδρος, Β ́ Αντιπρόεδρος, Γ ́ Αντιπρόεδρος, Δ ́ Αντιπρόεδρος,
• • • • •

!15


2. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δύο τουλάχιστον μέρες προ της γενικής συνέλευσης, με έγγραφη αίτηση -δήλωση του εκπροσώπου τ ο υ σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ , συμπεριλαμβανομένων των χωριστών αιτήσεων υποψηφιότητας των υποψηφίων, που παίρνουν μέρος σε αυτό.
3. Η αίτηση - δήλωση των υποψηφίων, ανάλογα υπογεγραμμένη, περιέχει το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητος, την διεύθυνση της επιχειρήσεως του, τα όργανα που επιθυμεί να εκλεγεί, καθώς και το ψηφοδέλτιο μέσω του οποίου θέλει να εκλεγεί σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
4. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος που επιθυμεί να εκλεγεί σε αυτοτελή ψηφοδέλτιο, με μόνο υποψήφιο αυτόν, υποβάλλει αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο και δηλώνει την επιθυμία του να κατέβει σε αυτοτελή ψηφοδέλτιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη γενική συνέλευση και
Ε ́ Αντιπρόεδρος,
ΣΤ ́ Αντιπρόεδρος,
Ζ ́ Αντιπρόεδρος,
Η ́ Αντιπρόεδρος,
Θ ́ Αντιπρόεδρος,
Ι ́ Αντιπρόεδρος,
ΙΑ ́ Αντιπρόεδρος,
ΙΒ ́ Αντιπρόεδρος,
ΙΓ ́ Αντιπρόεδρος,
ΙΔ ́ Αντιπρόεδρος,
ΙE ́ Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας,
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Ταμίας.

!16
ελέγχει την νομιμότητα των αιτήσεων και ανακηρύσσει του υποψήφιους σύμφωνα με την αίτηση τους το νόμο και το καταστατικό του.
6. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
7. Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα της Ένωσης ή στα εκάστοτε γραφεία του, κατά την διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης, ή μέσα σε δέκα μέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη γενική συνέλευση.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται ταυτόχρονα με την απόφαση με την οποία ορίζεται η ημέρα διενέργειας των εκλογών, μπορούν να συσταθούν εκλογικά τμήματα ανά γεωγραφική περιφέρεια, προκειμένου να μην σημειωθούν καθυστερήσεις στην ψηφοφορία και να διευκολυνθούν οι εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
Για κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να οριστεί ξεχωριστό κατάστημα ψηφοφορίας.
8. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα της Ένωσης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου των αρχαιρεσιών έτους, μέχρι και τη γενική συνέλευση που εκλέγει τη εφορευτική επιτροπή.
9. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
10. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικό Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
11. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
12. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το

!17
οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
13. Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις
έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
14. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 9.
15. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος τω υπολοίπων του.
16. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικό Συμβούλιο.
17. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψήφιους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
18. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφούντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
19. Οι σταυροί προτίμησης στο κάθε ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε. ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους που πρόκειται να εκλεγούν.
20. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

!18
21. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, ή αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός άλλου συνδυασμού που συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16
1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται. Στη συνέχεια γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τα δεκαεννέα (19), μέλη του προεδρείου, που έχουν εκλεγεί με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 15. Δηλαδή για Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α', κ.λ.π.. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα ή εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Υπευθύνου των Δημοσίων Σχέσεων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών, κοινοποιούμενη δύο (2) μέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ.Σ.

!19
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη, και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού.
5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου μειωθεί, για οποιοιδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 14 του προηγούμενου άρθρου 15, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.
6. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβούλιο, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η γενική συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της γενικής συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 17
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ένωσης κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ένωσης και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

!20
Β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της Ένωσης και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.
Γ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.
Δ. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική επιτροπή στη γενική συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικό Συμβούλιου.
Ε. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
Στ. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ένωσης, για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της Ένωσης.
Ζ. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ μηνιαίως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, ένα εκ των Αντιπροέδρων, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από την γενική συνέλευση και αναγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης τους.
Άρθρο 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

!21
1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γεν. Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ένωσης,
2. Εκπροσωπεί, σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικό Συμβούλιο και της γενικής συνέλευσης.
3. Εκπροσωπεί η Ένωση απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, κοινοτική τις Τράπεζες και κάθε φύση Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της Ένωσης και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
4. Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ένωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.
5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ένωσης, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
6. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ένωσης και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείρισή του.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
Άρθρο 19
Οι Αντιπρόεδροι Α ́, Β ́, Γ ́, Δ ́, Ε ́, ΣΤ ́, Ζ ́, Η ́, Θ ́, Ι ́, ΙΑ ́, ΙΒ ́, ΙΓ ́, ΙΔ’ και ΙΕ ́, οι οποίοι προέρχονται και αντιπροσωπεύουν τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει η Ένωση και αναπληρώνουν από κοινού ή ξεχωριστά τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για

!22
οποιοδήποτε λόγο να τα ασκήσει.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 20
1. Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί και Ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ένωσης, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ένωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ένωσης και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης.
2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής , τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στην. μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ένωσης και στην σύνταξη της έκθεσης, για τη δράση της διοίκησης την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται, την έκθεση αυτή στη γενική συνέλευση.
3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Άρθρο 21
1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ένωσης, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων για την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.
Ειδικότερα ο Ταμίας:

!23
Α) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους .
Β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως στο όνομα της Ένωσης, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ένωσης, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σε αυτόν εντολές, κανόνες είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
Γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ένωσης.
Δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, για έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και Ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ένωση.
Ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών τίτλων καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
Στ) Με απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ένωσης.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

!24
Άρθρο 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Καθήκον του Υπευθύνου των δημοσίων σχέσεων είναι να φροντίζει και να μεριμνά για την αγαστή συνεργασία της Ένωσης με όλες τις υπηρεσίες, τις συναφείς οργανώσεις και τους φορείς που σχετίζονται με το επάγγελμα, με σκοπό την προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα της Ένωσης, πρέπει επίσης με τις ενέργειές του να προάγει το έργο και την ταυτότητα της Ένωσης στις τοπικές κοινωνίες και εν γένει να πράττει κάθε τι δέον για τη δημιουργία και εμπέδωση καλής φήμης της Ένωσης.
Είναι υπεύθυνος για την έκδοση δελτίων τύπων, που θα αντανακλούν την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για οιοδήποτε ζήτημα προκύψει και για την προώθηση τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν αυτό ζητηθεί.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 23
1. Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 15, με το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι τριετής.
2. Η ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον πρόεδρό της ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3. Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο ταμίας και όλα τα όργανα της Ένωσης, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο

!25
ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής γενικής συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει κανόνες υποβάλλει την έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο 10 μέρες τουλάχιστον προ της συνέλευσης.
6. Η Ελεγκτική επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεση της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα, και προτάσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση της αυτή η Ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει στη γενική συνέλευση.
7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική επιτροπή εντός των γραφείων της Ένωσης και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων της Ένωσης.
8. Η Ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκλιση της Ελεγκτικής επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκλιση της Ελεγκτικής επιτροπής.
9. Η Ελεγκτική επιτροπής βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

!26
10. Μέλος της Ελεγκτικής επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 24
1. Συγχρόνως με την εκλογή του Διοικητικό Συμβούλιο η γενική συνέλευση εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των τακτικών μελών και το Πειθαρχικό συμβούλιο της Ένωσης, αποτελούμενο από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
Το Πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτού. Το Πειθαρχικό συμβούλιο λογίζεται σε απαρτία παρόντων δύο εκ των μελών, αποφαίνεται δε κατά πλειοψηφία (σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει στο πειθαρχικό συμβούλιο τα μέλη εκείνα τα οποία παρέβησαν τις διατάξεις του καταστατικού και του Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς, δείχνοντας διαγωγή καταφώρως απάδουσα προς τους σκοπούς της Ένωσης, για πράξεις επαγγέλματος επιβλαβείς προς η Ένωση και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή προς τα μέλη της Διοικήσεως ή άλλων μελών της Ένωσης, και ιδίως για αντισυνδικαλιστική αντιδεοντολογική και αναξιοπρεπή συμπεριφορά.
3. Οι αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικό συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλιάριο πρακτικών τηρούμενο από τον Γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου και κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και προβαίνει στην εκτέλεση του. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται αναλόγως του παραπτώματος και κατά την κρίση του που συμβουλίου.
4. Το πειθαρχικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
Α. Γραπτή μομφή,

!27
Β. Πρόστιμο μέχρι 300.00 €,
Γ. Προσωρινή αποβολή μέχρι 1 έτος,
Δ. ποινή αποβολής.
Η ποινή της προσωρινής και της οριστικής αποβολής τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο η ́ του ν. 1712/87.
5. Το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει εγγράφως το μέλος να απολογηθεί. Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του κληθέντος αποφασίζει ερήμην του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει την απόφαση του Πειθαρχικό συμβουλίου.
6. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου δεν μπορούν να ανακληθούν πλην της περιπτώσεως της προσωρινής ή οριστικής αποβολής.
7. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του μέλους στις αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει το μέλος στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση με την πρόταση της διαγραφής του από την Ένωση.
8. Τα τακτικά μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις της Ένωσης.
9. Η θητεία του Πειθαρχικό συμβουλίου είναι ή ίδια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Σε περίπτωση παραιτήσεως του Διοικητικού Συμβούλιου προ της λήξεως της κανονικής θητείας του, το πειθαρχικό συμβούλιο υφίσταται μέχρι της λήξεως του χρόνου για τον οποίο εκλέχτηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 25
1. Όταν, η γενική συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική επιτροπή, το Πειθαρχικό συμβούλιο, τους αντιπροσώπους της Ένωσης για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη

!28
λογοδοσία αυτής να τροποποιήσει το καταστατικό της Ένωσης, να αποφασίσει για διάλυση της Ένωσης και για κανόνες άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη εφορευτικής επιτροπής.
2. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, πριν από κανόνες ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη, εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλους της εφορευτικής επιτροπής.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των μελών με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.
5. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 3.
6. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.
7. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
8. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, την γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο όταν αυτό εκδοθεί.

!29
Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό βιβλιάριο και αντ’ αυτού η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο που αποκαθιστά στην περίπτωση αυτή το εκλογικό βιβλιάριο.
10. Στο εκλογικό βιβλιάριο ή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο ή στο βιβλιάριο ασθενείας και για τα δύο τελευταία στην τελευταία σελίδα τους, σημειώνεται, από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της Ένωσης. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστά για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή.
11. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μέλη ψηφοφόρο, και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Ένωσης για την επιβοήθηση του έργου του.
12. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκονται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
13. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφορίας, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από του υποψήφιους του εκλεγέντες, σύμφωνα με το άνω άρθρο 15 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
14. Η εφορευτική επιτροπή για την ψηφοφορία την διαλογή των

!30
ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ένωσης, αντίγραφα δεοντολογίας αυτών στο αρχείο της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 26
1. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που είναι μέλος η Ένωση, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβούλιου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει μ’ αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 15 περί εκλογής του Διοικητικό Συμβούλιο που εφαρμόζεται ανάλογα.
2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/87.
3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία για τους επιλαχόντες, κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους, οι οποίοι αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου έκπτωσης, ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.
4. Για την εκλογή αντιπροσώπων της Ένωσης στις ομοσπονδίες ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει την Ένωση σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάξει όργανα, πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην πρωτοβάθμια οργάνωση, την οποία προηγούμενα έχει επιλέξει σαν κύρια, και την οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́

!31
Άρθρο 27
ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι της Ένωσης είναι:
Α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.
Β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης αν υπάρχουν.
Γ. Τα έσοδα από δωρεές κληρονομιές κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από την γενική συνέλευση, που λαμβάνεται με απόφαση των δύο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
4. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ένωσης, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη της Ένωσης, με σύμφωνη γνώμη των οργανισμών αυτών.
5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση), της Ένωσης είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 28
1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της Έδρας της Ένωσης.
Α. Βιβλία Μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφομαι με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του

!32
μέλους , καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.
Β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης
Γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου
Δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής επιτροπής
Ε. Βιβλίο Ταμείου στο οποίο θα καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές Στ. βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
Ζ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ένωσης, για τα οποία με απόφαση της γενικής συνέλευσης εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο.
2. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιάριου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται, επίσης, η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικό Συμβούλιου, για την έκδοση η ημερομηνία έκδοσης καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή κύρωσης του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιάριου, σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.
3. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά η διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ένωσης επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα που θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ελεγκτική επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από την χρησιμοποίηση τους. Επίσης, τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
4. Τα μέλη της Ένωσης, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Ένωση, έχουν δικαίωμα τα πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

!33
Άρθρο 29
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η γενική συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία τύπου που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του καταστατικού και το άρθρο 5 παράγραφος 8 του Ν. 1712/1987.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 30
1. Η Ένωση διαλύεται:
α) όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι,
β) κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος,
γ) ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/1987.
2. Διαλυμένου της Ένωσης η περιουσία αυτού περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια οργάνωση του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια οργάνωση που μετέχει η Ένωση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ένωσης. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́ ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ - ΣΗΜΑ
Άρθρο 31
1. Η Ένωση έχει δική του σφραγίδα, λάβαρο και σήμα.
2. Η σφραγίδα φέρει στο κέντρο μία ιπτάμενη λευκή περιστερά, έμπροσθεν της ελληνικής σημαίας και περιφερειακά την επωνυμία της και το έτος ιδρύσεώς της.

!34
3. Σήμα της Ένωσης είναι τα γράμματα τοποθετημένα σε πλαίσιο.
4. Λάβαρα της Ένωσης είναι η σημαία, η οποία απεικονίζει την λευκή περιστερά, έμπροσθεν της ελληνικής σημαίας και τα γράμματα της σφραγίδας.
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Άρθρο 32
1. Η Ένωση αναγνωρίζει ως δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη η αξία των οποίων κυμαίνεται από 300,00 € μέχρι 1,500.00 € και ως ευεργέτες εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά τα ποσά.
2 Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός και αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
1. Η Ένωση έχει δύο επίσημες εορτές, την εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και του Αγίου Νικολάου και εορτάζει την 8η Νοεμβρίου και την 6η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο αντίστοιχα.
2. Για ο,τιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 1712/1987, 1746/88, 2081/92 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων που τυχόν θα θεσπισθούν και θα ρυθμίζουν τα θέματα αυτού.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη της Ένωσης, αν προσέφεραν ση Ένωση ή στον κλάδο ιδιαίτερες υπηρεσίες. Επίσης μπορεί να ανακηρυχθεί επίτιμος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Γενικός Γραμματέας αν κατά την διάρκεια της θητείας τους στα αξιώματα αυτά διακρίθηκαν ιδιαίτερα με την προσφορά

!35
τους, αποτελεί δε η ανακήρυξη ως επίτιμου μέλους Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα, ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στο πρόσωπο του ανακηρυσσομένου.
4. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 33 άρθρα και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1712/87 και το άρθρο 15 παρ.1 του Ν. 2081/92, από την γενική συνέλευση της Ένωσης που συνήλθε για το σκοπό αυτό στην Άρτα την 7/2/2014, ήτοι αναγνώσθηκε κατ’ άρθρο και ως σύνολο εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.
Άρτα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221