14:42
08/01/2024
Αναπροσαρμογή από 1/1/2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 55/2023 του e-ΕΦΚΑ, με την οποία ορίζονται τα παρακάτω:

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β' του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951(Α΄179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26του ν. 2972/2001 (Α΄291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e–Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e–Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ.104985/07.12.2023 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. Β΄6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάση τα παραπάνω, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01.01.2024 σε 842,96 € και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 421,48 €.

Στους παρακάτω πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας που ισχύουν από 01.01.2024.

Πηγή:e-forologia.gr

Σημ:Όσον αφορά στις ημερομηνίες πίστωσης παροχών σε χρήμα, η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΕΦΚΑ κι όταν γνωστοποιηθεί κι αναρτηθεί ο πίνακας στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ θα κοινοποιηθεί και στα μέλη της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221