10:13
19/03/2019
Ενημέρωση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος για τροποποίηση ληξιαρχικής πράξης για την αποτέφρωση

Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος ενημερώνει ότι:

Από το τμήμα ληξιαρχείου της Διεύθυνσης διαφάνειας και εξυπηρέτησης δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης γνωστοποιείται ότι τροποποιείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου ως προς τα στοιχεία ταφής όπου πλέον συμπεριλαμβάνεται και η αποτέφρωση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη θανάτου εντός 60 ωρών από το θάνατο κι αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέραν των απαιτούμενων κατά το άρθρο 32 του ν.344/1976 δικαιολογητικών και τα εξής:

1. Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταγή ή την αποτέφρωσή του (αρθ.35Α του ν.344/1976 κι όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρθ249 του ν.4555/2018). Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α’ ή Β’ συγγένειας του θανόντος με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραγής τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή (περ.α’ της παρ.1 του αρθ 49 του ν/4277/2014).

2. Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια κι όχι για βίαιο θάνατο κι ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη (περ.β της παρ.1 του άρθρου 49 του ν.4277/2014 ΦΕΚ 156/τ.Α’/2014).

Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221