15:33
08/01/2022
Ανακοίνωση - Υπενθύμιση για μεταφορά σορών από τα ελληνικά σύνορα και το τελωνείο

Όσον αφορά απορίες κι ερωτήματα μελών της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, η Ένωση, υπενθυμίζει προς τους λειτουργούς κηδειών ποιες είναι προβλεπόμενες διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Διευκρινίζεται ότι για περιστατικά μεταφορών σορών είτε από covid-19 είτε από non covid-19 , απαιτείται σφράγιση κι έγγραφο από το Τελωνείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΑΑΔΕ και οι Τελωνειακές Αρχές που υπάγονται στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για μη εμπορικές αποστολές

Όσον αφορά στα εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και μέχρι του στατιστικού ορίου (αξία 1.000 ευρώ) διατηρείται η υποβολή του εθνικού τελωνειακού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης και για σκοπούς συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την πίστωση των αντίστοιχων δηλωτικών και τη χορήγηση των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών απαλλαγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• είδη πρώτης ανάγκης από δημόσιες αρχές ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, στήριξης μειονεκτούντων ατόμων,
• οικοσκευές (προσωπικά αντικείμενα, οικιακός ρουχισμός, είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού για προσωπική ή οικογενειακή χρήση),
• διάφορα προσωπικά είδη που αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη,
• έγγραφα, έντυπα και λοιπά σχετικά είδη που εισάγονται δωρεάν/ διανέμονται δωρεάν,
• προϊόντα ανατομίας, βιολογικό υλικό,
• αίμα & μοσχεύματα,
• μεταφορά ανθρώπινων σορών, οστών και τέφρας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί επιτηδευματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος, η υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ Στατιστικής δύναται να γίνεται χειρόγραφα με τη χρήση του εντύπου ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και την καταχώρηση των στοιχείων από το τελωνείο. Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση των θέσεων 33 Κωδικός εμπορευμάτων και 46 Στατιστική αξία παρατίθενται στο Παράρτημα 7 της παρούσας.

Κριτήρια και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αξιολόγηση της αίτησης και έκδοσης άδειας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είναι σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κατ' εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015 τα ακόλουθα:
α) το ιστορικό συμμόρφωσης ως προς τις παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας
β) ανάλογα με την περίπτωση, ο αιτών εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών και εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με μέτρα εμπορικής πολιτικής ή σε σχέση με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων
γ) ο αιτών μεριμνά να δοθεί στους ενδιαφερόμενους εργαζομένους η οδηγία να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες σχετικές με τη συμμόρφωση και θεσπίζει διαδικασίες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών γι' αυτού του είδους τις δυσκολίες
δ) ο αιτών, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών εισαγωγών και εξαγωγών σχετικά με απαγορεύσεις και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων διάκρισης μεταξύ των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς και των υπόλοιπων εμπορευμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμούς.
Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχουν και αξιολογούν τα ανωτέρω κριτήρια που απαιτούνται για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, η αρμόδια τελωνειακή αρχή χορηγεί την άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω β) σχετική.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221