18:17
05/06/2014
8 + 1 λόγοι για να γίνω μέλος της Ένωσης

Σκοπός της Ένωσης είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, η Ένωση σκοπούς έχει:
1. Την έρευνα και μελέτη των νομικών, επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες κηδειών, συμπεριλαμβανόμενης και της ταρίχευσης. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών, την βελτίωση συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των υπηρεσιών των μελών,

2. Τη μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ιδιοκτήτες γραφείων τελετών,

3. Την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών,

4. Την κατάρτιση συμφωνιών, που προβλέπουν την αμοιβαία συνδρομή και υποστήριξη των μελών κατά την παροχή των υπηρεσιών κηδειών, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά των νεκρών, που διαβιούσαν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες της χώρας,

5. Τη δημοσίευση των κάθε είδους επιστημονικών, τεχνικών ή νομικών ευρημάτων της έρευνας, καθώς και τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων,

6. Να ενεργεί, ως εκπροσωπούσα αρχή σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία των γενικών συμφερόντων του επαγγέλματος και την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των μεμονωμένων αναδόχων κηδείας, χωρίς να παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία ή που παραβιάζουν την αυτονομία των οργανώσεων των μελών,

7. Την εκπροσώπηση, στα πλαίσια συμμετοχής σε διεθνείς Οργανισμούς, σε όλα τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα,

8. Την κατάρτιση και προώθηση για συμμόρφωση ενός κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος δεν θα περιέχει διατάξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες για την οργάνωση των μελών και

8.+1. Την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας (ΣΕΚ), στα οποία (επαγγέλματα) θα συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τους λειτουργούς κηδειών και εκείνα των ταριχευτών.

Πιστοποίηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος
Ίδρυση Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας
Φορολογική και νομική κάλυψη σε όλα τα μέλη της Ένωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221